Regulamin sklepu internetowego

Prowadzonego pod adresem https://marksfurniture.net/ 

Właścicielem i administratorem sklepu MARK’S FURNITURE jest firma:
Bat-Tech Barbara Szramek
ul. Krótka 3 Jegłownik
82-335 Gronowo Elbląskie
NIP: 578 184 47 57
Kontakt tel.: 793 790 445
e – mail:  [email protected]
Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod domeną: https://marksfurniture.net/

DEFINICJE

 • Sklep internetowy – umowa sprzedaży lub świadczenia usługi zawierana jest drogą elektroniczną. Jeżeli stroną umowy jest konsument to odbywa się na warunkach opisanych w ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.
 • Sprzedawca / Usługodawca – Firma: Bat-Tech Barbara Szramek, ul. Krótka 3 Jegłownik, 82-335 Gronowo Elbląskie, adres e-mail: [email protected], numer tel.: 793 790 445  – umowa sprzedaży zawierana poprzez sklep internetowy na stronie https://marksfurniture.net/
 • Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. Roku życia wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług sklepu internetowego.
 • Konsument – osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, ale zawierająca umowę sprzedaży lub usługi w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, która jest konsumentem.
 • Produkt – towar oferowany do sprzedaży w sklepie internetowym.
 • Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego.
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawierana na odległość poprzez sklep internetowy.
 • Strona umowy sprzedawca, kupujący, konsument, usługodawca.
 • Zamówienie – oświadczenie złożone elektronicznie lub telefonicznie o chęci zawarcia umowy sprzedaży (zamówienia produktu lub usługi).

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Zakres świadczonych usług – sprzedaż mebli za pośrednictwem strony internetowej pod domeną https://marksfurniture.net/.
 • Sprzedawca w celu umożliwienia zawarcia umowy świadczy poprzez stronę www sklepu internetowego następujące usługi:
  • Utworzenie i administrowanie konta Klienta w sklepie internetowym;
  • Przetwarzanie formularza zamówienia produktów w sklepie internetowym;
  • Świadczenie usług elektronicznych jest bezpłatne;
  • Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu i administrowaniu konta Klienta w sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony;
  • Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia w sklepie internetowym poprzez wypełnienie formularza zamówienia zawierana jest na czas określony – na okres wypełniania i przetwarzania zamówienia. Ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia i zaakceptowania zamówienia.
 • W przypadku usługi zawartej na czas nieokreślony, obu stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy:
  • Konsument może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili składając odpowiednie oświadczenie w formie elektronicznej lub pisemnej na adres sprzedawcy. Sprzedawca w ciągu 7 dni od otrzymania wypowiedzenia usunie z danych zapisy objęte ochroną danych osobowych związanych z usługą i zaprzestania jej świadczenia;
  • Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli konsument obiektywnie i bezprawnie narusza regulamin, z zachowaniem terminu wypowiedzenia 30 dni licząc od dnia złożenia wypowiedzenia. Jeżeli obiema stronami umowy są przedsiębiorcy Usługodawca może w takiej sytuacji wypowiedzieć umowę – oświadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym;
  • Usługodawca i Klient mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, w drodze porozumienia stron;
  • Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną należy składać na adres Usługodawcy w formie wiadomości e-mail lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w tym okresie jest równoznaczne z jej uznaniem.
 • Do współpracy z systemem informatycznym Usługodawcy po stronie klienta konieczny jest dostęp do komputera lub innego urządzenia umożliwiającego poprzez sieć Internetu nawiązanie komunikacji ze stroną internetową sklepu. W przypadku komputera – system powinien być wyposażony w przeglądarkę internetową (przykładowo: Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej lub inne o podobnych parametrach). Zalecana rozdzielczość monitora – nie mniejsza niż: 1024×768. Urządzenia mobilne muszą być wyposażone w oprogramowanie – dostarczone przez wytwórcę urządzenia – umożliwiające wykonywanie równoważnych do przeglądarek komputerowych operacji. Ponadto konieczne jest posiadanie aktywnego konta e-mail. Dla pełnego skorzystania z wszystkich funkcji sklepu internetowego konieczne jest włączenie obsługi skryptów JavaScript i obsługi cookies. Użycie skryptów i cookies omawia Polityka Prywatności umieszczona w zakładce na stronie sklepu internetowego.
 • Kupujący zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich.
 • Sprzedawca jest płatnikiem VAT i do każdej transakcji sprzedaży produktu wystawia dokument sprzedaży – paragon lub fakturę.
 • Zamówienia można składać drogą elektroniczną wysyłając zaakceptowane zamówienie oraz regulamin pod właściwy dla salonu adres mailowy bądź poprzez sklep stacjonarny.
 • Informacje handlowe – cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o Produktach znajdujące się na stronie WWW, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 • Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności uznania na koncie Sprzedawcy płatności za zamówione Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 • Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenie lub ograniczenie jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) – przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

ZAMÓWIENIE – REALIZACJA

 • Sklep internetowy realizuje zamówienia na terenie Polski złożone przez pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby prawne.
 • Przed złożeniem zamówienia Kupujący musi się zapoznać z niniejszym Regulaminem. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu potwierdza jawnie przy rejestracji w systemie oraz przed złożeniem zamówienia. Formularz zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia.
 • Do realizacji zamówienia niezbędne jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia. Dla zrealizowania umowy sprzedaży i dostawy zamawianych produktów konieczne jest podanie przez Kupującego danych osobowych: imię i nazwisko (lub nazwa), adres, adres do doręczenia produktu, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej e-mail i w przypadku firm NIP.
 • Przed złożeniem zamówienia Kupujący może sprawdzić dostępność produktu składając zapytanie drogą mailową.
 • W przypadku, gdy danego produktu nie ma w ofercie, Kupujący drogą telefoniczną bądź mailową zostanie o tym fakcie powiadomiony.
 • Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.
 • Po otrzymaniu zamówienia i potwierdzeniu dostępności produktu Sprzedawca potwierdza niezwłocznie przyjęcie zamówienia i przystępuje do jego realizacji. Przyjmuje się, że potwierdzenie zamówienia przez Sprzedawcę oznacza potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży i skutkuje zawarciem umowy pomiędzy SprzedawcąKupującym. W przypadku zamówień nietypowych sklep zastrzega sobie możliwość dodatkowej weryfikacji zamówienia drogą internetową lub telefoniczną.
 • Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, iż zamówiony produkt jest obecnie wyprzedany lub chwilowo niedostępny z innych powodów, Konsument zostanie o tym niezwłocznie poinformowany e-mailem lub telefonicznie. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Konsument podejmuje decyzje o jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 • Sprzedawca zobowiązuje się powiadomić Konsumenta o kompletności jego zamówienia. Od dnia powiadomienia Konsument powinien w ciągu 7 dni całkowicie uregulować płatność za zamówienie. Po otrzymaniu dopłaty, Sprzedawca skontaktuje się z Konsumentem celem umówienia dostawy. Konsument powinien umówić się na dostawę towaru w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia przez Sprzedawcę o możliwości dostawy. Zmian w zamówieniu można dokonać w terminie 2 dni od daty przyjęcia zamówienia do realizacji. Skuteczna zmiana w zamówieniu wymaga podpisu kupującego lub akceptacji w formie e-mail.
  • Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje po otrzymaniu wpłaty zaliczki ustalonej w zamówieniu. Termin wpłaty wynosi 7 dni od dnia podpisania zamówienia. Jeżeli zaliczka nie zostanie wpłacona w terminie zamówienie automatycznie zostanie anulowane.
 • Z uwagi na to, że nasze produkty w większości przypadków dostosowywane są pod względem obić oraz rozmiarów do potrzeb Klientów, nie dysponujemy dużym asortymentem w magazynach i nasze produkty są dostępne na zamówienie.
 • Termin realizacji zamówienia w przypadku produktów znajdujących się w magazynie nie dłużej niż 7 dni roboczych, licząc od daty ustalonej. W przypadku produktów oferowanych na zamówienie, termin zostanie określony przy składaniu zamówienia.
 • Z przyczyn niezależnych Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia oraz czasu dostawy zamówionych produktów, dokonujący zakupy będzie wówczas o tym poinformowany drogą mailową lub/i telefoniczną. Podawane terminy realizacji są terminami planowanych dostaw przez producenta, nie są terminami wiążącymi.
 • Przeniesienie prawa do rozporządzenia towarami jak właściciel następuje z chwilą wydania towaru przewoźnikowi.
 • Z chwilą pisemnego pokwitowania odbioru towaru przez Kupującego, prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia przechodzi na Kupującego.

CENY

 • Podane w ofercie Sklepu ceny produktów są cenami w walucie polskiej i są cenami brutto (zawierają wymagane prawem podatki w tym podatek VAT oraz akcyzowy – jeżeli obowiązuje dla danego produktu, oraz opłaty celne).
 • Podane ceny są cenami detalicznymi, nie uwzględniają rabatów i bonifikat. Rabaty i bonifikaty przyznawane są indywidualnie. Informacje o wysokości przyznanego rabatu są udzielane po kontakcie z biurem firmy.
 • Podane ceny produktów obejmują koszty dostawy. 
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie oraz wprowadzania nowych towarów do oferty. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany cen, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
 • Ceną wiążącą dla Klienta jest cena obowiązująca w chwili złożenia zamówienia.

FORMY PŁATNOŚCI

 • Sprzedawca udostępnia Klientowi następujący sposób płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  • przedpłata – przelewem na konto bankowe. W tytule wpłaty prosimy wpisać nr zamówienia oraz imię i nazwisko.
 • W przypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami, Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.
 • W przypadku wyboru płatności przedpłata przelewem na konto bankowe Konsument powinien przelać kwotę za całość zamówienia Sprzedawcy w terminie 7 dni roboczych od daty zakupu.
 • Faktura lub paragon dostarczane są w momencie dostawy lub odbioru towaru. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy dokument nie został dostarczony, pozostaje do odbioru przez Kupującego w salonie sprzedaży.
 • Przesyłki zagraniczne są realizowane tylko i wyłącznie w kontakcie z biurem.
 • W zależności od rodzaju oferty, Konsument może mieć prawo do ustalenia form płatności, zasad i kosztów transportu zaoferowanych przez Sprzedawcę przy składaniu oferty sprzedaży danego towaru.

WYSYŁKA TOWARU

 • Koszty wysyłki (dostawy) są wliczone w cenę towaru.
 • Informacje dotyczące kosztu transportu można również uzyskać, wysyłając zapytanie odnośnie danego produktu na adres mailowy [email protected] lub pod numerem telefonu 793 790 445.
 • Koszty dostawy ponosi Sprzedawca chyba, że opis oferty produktu stanowi inaczej.
 • Kupujący  może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:
  • dostawa przez firmę transportową pod wskazany w zamówieniu adres,
  • odbiór własny.
 • Kupujący ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki i jej zawartość w obecności spedytora. W przypadku stwierdzenia powstania szkody transportowej zobowiązany jest wykonać akty staranności wymagane przepisami ustawy z dnia 15.11.1984 r. – Prawo przewozowe /Dz.U. z 1995 r., Nr 119, poz.575 z póz. zm./ dla zachowania odpowiedzialności przewoźnika, a w szczególności spowodować protokolarne ustalenie przez przewoźnika stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.
 • Wszystkie produkty dostępne na stronie sklepu internetowego są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, posiadają gwarancję producenta.

REKLAMACJE / ZWROTY TOWARU KLIENTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI (dot. przedsiębiorców)

 • Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z Kupującymi nie będącymi Konsumentami.
 • Regulacje dotyczące zasad rękojmi za wady oraz gwarancji jakości w umowach z przedsiębiorcami przyjmowane są wprost w brzmieniu przyjętym w kodeksie cywilnym art. 556-581.
 • W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży jako firma / przedsiębiorstwo prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ramach tzw. 14 dniowego zwrotu nie przysługuje. Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827 umożliwiająca odstąpienie od umowy zawartej na odległość jest ustawą konsumencką, regulującą stosunki pomiędzy przedsiębiorcą a Konsumentem, czyli osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

REKLAMACJE PRZY SPRZEDAŻY Z UDZIAŁEM KONSUMENTA

 • Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z umową sprzedaży zakupionego produktu na zasadach określonych ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz w Kodeksie Cywilnym.
 • W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego produktu z umową, Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji z tytuły rękojmi.
 • Sprzedawca informuje, że w przypadku produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu są określone i należy je wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Udzielona gwarancja na sprzedany Produkt jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz w Kodeksie Cywilnym.
 • W przypadku sprzedaży produktów używanych i ekspozycyjnych, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu odpowiedzialności za niezgodność produktu z umową jest ograniczona do roku od dnia wydania rzeczy Konsumentowi.
 • W celu uzupełnienia dokumentacji, do zgłoszenia należy dołączyć zdjęcia ukazujące wady wskazane w zgłoszeniu. W porozumieniu ze Sprzedawcą, jeżeli jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności reklamowanego produktu z umową, należy go dostarczyć na adres Sprzedawcy. 
 • Sprzedawca rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki. Nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia reklamacji ustosunkuje się do reklamacji drogą pisemną lub elektroniczną. Pozostawienie reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z jej uznaniem.
 • Jeżeli produkt ma wadę, Konsument może żądać wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad albo usunięcia wady.
 • Sprzedawca jest obowiązany wymienić wadliwy produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 • Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 • Sprzedawca może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego produktu w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Konsumenta niezbędne będzie dostarczenie produktu do Sprzedawcy, Kupujący zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie produktu na adres: Bat-Tech Barbara Szramek, MARK’S FURNITURE, ul. Krótka 3 Jegłownik, 82-335 Gronowo Elbląskie.
 • Ze względu na różnice w odcieniu wybarwienia tkaniny, skóry, ekoskóry, drewna, płyty laminowanej, które wynikają z różnie ustawionych parametrów monitora lub karty graficznej, reklamacja może zostać nieuwzględniona. Zdjęcia przedstawione na stronie Sklepu są poglądowe, tkaniny i kolory (w tym kolory drewna naturalnego) mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych odcieni produktów.
 • W przypadku domawiania przez Konsumenta mebla tapicerowanego tkaniną w takim samym kolorze, jak zakupione już meble, może wystąpić różnica w odcieniach wybranej tkaniny, przez co reklamacja może zostać nieuwzględniona.
 • Konsument przyjmuje do wiadomości, iż specyfikacja materiału obiciowego – skóry naturalnej, powoduje, iż meble składają się z kilku płatów skóry, dlatego też mogą wystąpić różnice w kolorach, odcieniach, fakturze materiału, różnego rodzaju znamiona, w szczególności, ale nie wyłącznie: zmarszczki, blizny. Wskazane wyżej właściwości materiału jako takie nie stanowią wady produktu i reklamacja może zostać nieuwzględniona.
 • Konsument przyjmuje do wiadomości, że odcień i splot tkaniny może w niewielkim stopniu różnić się od odcienia i splotu tkanin we wzorniku udostępnionym przez firmę Sprzedawcę, co jest naturalną cechą tkanin tapicerskich. Różnica taka nie stanowi wady produktu i reklamacja może zostać nieuwzględniona.
 • Reklamacja może być nieuwzględniona, jeżeli wady są następstwem zużycia wynikającego z normalnego użytkowania lub uszkodzenia w wyniku nieprawidłowych zabiegów konserwacyjnych lub nieprawidłowego użytkowania.

ZWROT TOWARU W PRZYPADKU SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ Z UDZIAŁEM KONSUMENTA

 • Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Kupujący będący Konsumentem zawierając „umowę na odległość” ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odebrania towaru. Warunkiem dotrzymania terminu jest wysłanie w tym czasie do Sprzedawcy pisemnego oświadczenie o odstąpieniu od umowy (ważne jest również oświadczenie przesłane drogą elektroniczną). Adres do wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy: Bat-Tech Barbara Szramek, MARK’S FURNITURE, ul. Krótka 3, 82-335 Jegłownik – z  dopiskiem:  „odstąpienie od umowy
 • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 • Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  • dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
   • obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo
   • polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
  • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 • Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Po przesłaniu oświadczenia Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Adres do zwrotu produktu: MARK’S FURNITURE, ul. Krótka 3, 82-335 Jegłownik – z dopiskiem „zwrot” oraz numerem zamówienia.
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 • Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta od umowy, które zobowiązany jest ponieść Konsument:
  • Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
 •  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w tym w szczególności produktu o właściwościach indywidualnie określonych przez Konsumenta, takich jak kolor czy rodzaj materiału, z którego wykonany jest produkt. Wszystkie produkty wykonywane oraz zamawiane na zamówienie Konsumenta nie podlegają zwrotowi, w szczególności nie przysługuje w stosunku do nich prawo odstąpienia od Umowy.
  • w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub produktów;

PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Administratorem danych osobowych Klienta, zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest firma MARK’S FURNITURE.
 • Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do założenia zamówienia, realizacji potencjalnie zawartych umów, dokonania rejestracji konta oraz otrzymywania informacji marketingowych (zależnie od udzielonej zgody).
 • Dane osobowe podane przez Klienta będą przetwarzane w celu:
  • założenia, utrzymywania i korzystania z konta sklepu internetowego;
  • realizacji składanych zamówień i świadczenia usług dodatkowych związanych ze złożonymi zamówieniami;
  • rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń;
  • przesyłania informacji dotyczących nowych towarów, usług oraz promocji.
 • Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
  • zgoda Klientów – w przypadku przesyłania informacji handlowych
  • wykonanie umowy – w przypadku przetwarzania danych osobowych niezbędnych w celu jej realizacji;
  • prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (marketing własnych produktów i usług).
 • Odbiorcami danych osobowych mogą być:
  • podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Sprzedawcy w celu obsługi https://marksfurniture.net/ oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Sprzedawcy;
  • podmioty świadczące usługi dostawy produktów;
  • administrator systemu płatności on-line;
  • banki obsługujące transakcje bezgotówkowe;
 • Przetwarzane dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe przetwarzane będą:
  • przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów, przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;
  • do czasu usunięcia konta – w przypadku danych przetwarzanych w celu rejestracji konta;
  • do czasu cofnięcia zgody bądź wniesienia sprzeciwu – w przypadku danych przetwarzanych w celach marketingowych.
 • Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (w tym do dowolnego zaumatyzowanego przetwarzania wywołującego skutki prawne – „profilowania”), prawo do przenoszenia danych.
 • W przypadku danych osobowych, których podstawą przetwarzania jest zgoda Klienta, Klient może cofnąć udzieloną zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Sprzedawcy z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego.
 • Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce Regulamin na stronie Sprzedawcy i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez Kupującego. Treść Regulaminu może być też przesłana pocztą elektroniczną lub pocztą na życzenie Klienta.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności:
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422);
  • Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271 ze zm.).
  • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
 • W przypadku, gdyby w Regulaminie zostały zawarte postanowienia sprzeczne z wyżej wymienionymi lub innymi obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej – przepisy te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami Regulaminu.
 • Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.
 • W przypadku sporów sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny.
 • Wszystkie nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży przez sklep internetowy są używane w celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 5081 ze zm.).
 • Wszystkie zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) – posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody Administratora Strony Internetowej.